ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ

Lack of Desire in Men | Loss of libido in men | Low Sex Drive In Men | Low sex Drive

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਇੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਾਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸੱਪੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਐਂਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਐਕਟਿਵ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇੱਛਾ ਵਿਕਾਰ (ਐਚ ਐਸ ਡੀ ਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਮਰਦ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਓਂ-ਤਿਓਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ:-

  • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਦਾਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ – ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਰੋਗ, ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੰਗਕ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਹਾਰਮੋਨ ਕਾਰਨ – ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ, ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਆਦਿ।

ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਨ ਹੇਲਥ ਕੇਯਰ ਦਾ ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ –

ਗੋਲਡ ਕੋਰਸ:

  • ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਰਲੱਭ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ।

ਸਿਲਵਰ ਕੋਰਸ:

  • ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਰਲੱਭ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ

ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ , ਅਸੀਂ  ਪੇਟੀਏਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ  + 91 98728-13954  ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

************************

ICICI ਬੈਂਕ

ਨਾਮ: ਸ਼ਰਮਨ ਹੇਲਥ ਕੇਯਰ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: 151205000555

IFSC ਕੋਡ: ICIC0001512

ਸ਼ਾਖਾ: ਸਿਵਲ  ਲਾਈਨ, ਜਲੰਧਰ

***********************************

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ,

ਨਾਮ: ਡਾ. ਰਾਮਦੇਵ ਕਪੂਰ,

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: 0235002101719421

IFSC ਕੋਡ: PUNB0023500

***********************************

ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  +91 93177-70773, +91 98728-13954, 0181-4153002 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Whatsapp ਤੇ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਭੇਜੋ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ –

ਤੁਸੀਂ  ਸੁਹੇਲ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮਨੀ, ਮਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਨੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।