ਮਨੀ ਬੈੱਕ ਗਰੰਟੀ

ਮਨੀ ਬੈੱਕ ਗਰੰਟੀ

  • ਮਨੀ ਬੈੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕੇਵਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮੰਗਵਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ|
  • ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ  ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਦਵਾਈ ਓਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ  । 31 ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
  • ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਧਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ  ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਦਵਾਇਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਦਲ ਕੇ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।**
  •  ਸੈਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਘਰਪਤੰ, ਢੀਲਾਪਣ,ਲਿੰਗ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਦਵਾਈ ਓਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ  ।  11ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । **

**10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ੍ਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬੱਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ  ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ।  ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੂ 1000 ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ  ।   

1
×
Welcome to Shraman Healthcare.
How may I help you?
Call Now