ਭਾਰ ਵਧਾਓ

ਭਾਰ ਵਧਾਓ

“1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 10* ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਧਾਓ”


ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ  ਕਈ ਲੌਕ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ,ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੌ ਘੱਟ ਵਜਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਂਰਾ ਦੌਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ  ਵਿਚ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਵਜਣ ਨਾਂ ਵਧੱਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣਾ,
ਲੀਵਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਲਗਣਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਨਾ ਬਨਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਬਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ |
ਕਿ ਤੂਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ? ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀ ਚੂੱਕ ਸਕਦੇ ?
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆ ਗੱਲਾ ਅੰਦਰ ਧੱਸੀਆ  ਹੋਈਆ ਹਨ ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਸ਼ਰਮਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ
ਨੇ “ਅਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਦੇ ਤਜਰੂਬੇ ਤੋ  ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਸੇਤੇਵਰ, ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ, ਲੌਹ ਭਸਮ, ਫੌਲਾਦ ਭਸਮ,  ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ,
ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ, ਅਤੇ ਆਦਿ ਭਸਮਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੋ ਏਸੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਡ ਇਫਕੈਟ ਨਹੀ ਹੈ”
ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 4 ਕਿਲੋ ਤੋ 10* ਕਿਲੋ ਤਕ ਵਦੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪਤ੍ਰਿਰੋਧਕ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ  ਤੇ ਤੁਸੀ ਇਕ ਸੇਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਗੇ | ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਖਟੀਆਂ ,  ਬੇਸਨ, ਮੈਦੇ ਵਾਲੀਆ, ਚੀਜਾਂ  ਘੱਟ ਖਾਣੀਆਂ  ਹਨ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ  ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ

ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ , ਅਸੀਂ  ਪੇਟੀਏਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ  + 91 98728-13954  ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

************************

ICICI ਬੈਂਕ

ਨਾਮ: ਸ਼ਰਮਨ ਹੇਲਥ ਕੇਯਰ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: 151205000555

IFSC ਕੋਡ: ICIC0001512

ਸ਼ਾਖਾ: ਸਿਵਲ  ਲਾਈਨ, ਜਲੰਧਰ

***********************************

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ,

ਨਾਮ: ਡਾ. ਰਾਮਦੇਵ ਕਪੂਰ,

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: 0235002101719421

IFSC ਕੋਡ: PUNB0023500

***********************************

ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  +91 93177-70773, +91 98728-13954, 0181-4153002 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Whatsapp ਤੇ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਭੇਜੋ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ –

ਤੁਸੀਂ  ਸੁਹੇਲ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮਨੀ, ਮਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਨੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1
×
Welcome to Shraman Healthcare.
How may I help you?
Call Now